"Οι χριστιανοί στους αγώνες τους δεν ημπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα αλλότρια της αγάπης. Όποιος θέλει να περιορίση το κακό διά του κακού, στην πραγματικότητα το πολλαπλασιάζει. Κατά την πατερική ρήσι: «Το καλόν, εάν μη καλώς γένηται, ουκ εστι καλόν»." π. Γεώργιος Καψάνης

Image HTML map generator