Είπε γέρων: «Παχεῖα γαστὴρ λεπτὸν οὐ τίκτει νόον»

Image HTML map generator