«Καταγίνου εις την μελέτη των τροπαρίων και των καθισμάτων, εις την μνήμην του θανάτου και εις την ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Διότι όλα αυτά συνάγουσι τον νουν και δεν αφίνουσιν αυτόν να μετεωρίζηται…» Αγ. Ισαάκ ο Σύρος

Image HTML map generator