"Και η Εκκλησία και η Πολιτεία και οι άρχοντες αυτών στις τωρινές ήμερες κοιμούνται το βαρύτατο ύπνο της αμελείας και της ραθυμίας, και εάν δεν ξυπνήσουν οι ίδιοι και δεν ξυπνήσουν τον κλήρο και το λαό σε μετάνοια, σε εργασία των εντολών του Θεού, των αρετών και των καλών έργων, θα δώσουν λόγο κατά την ημέρα της κρίσεως και θα τιμωρηθούν." γ. Φιλόθεος Ζερβάκος

Image HTML map generator